Självbedömning och Write to Read

När jag besöker Stålhamraskolan, de klasser och de lärare som varit en del av projektet, får jag ta del av allt från film i appen iMovie via begreppsspel, Mandalas och matematik på olika sätt till självbedömning. Eleverna arbetar utöver iMoiveappen, bland annat med tid i appen Lär dig klockan  och King of Math Junior . Här gäller det att lyssna, ta instruktioner – läsa och förstå instruktioner  för att räkna.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Det arbetas språkutvecklande i alla möjliga upptänkliga former och man arbetar även med att skriva på olika sätt. Ett sätt att berätta multimodalt kan ju vara att göra en film. Läraren skriver i sin LPP (lokal pedagogisk planering) att arbetsområdet är fotografera, filma och skriva och ämnena som berörs är svenska och bild.

Tema: En vanlig dag i skolan

Tema: En vanlig dag i skolan

Annonser

Bland ord, böcker, pennor, papper, lego och appar…

Att skugga lärare som arbetar med språk tillsammans med elever är glädje. Att få uppleva den glädje som varje nytt erövrat ord eller begrepp föder är en ynnest. Jag vet inte om jag får publicera handskrivna elevtexter från just detta klassrumsbesök, så jag låter bli att göra det. Jag vill ändå berätta att elevtexterna blir olika när eleverna skriver för hand och när de får ta lärplattan med appen Skolstil som stöd i sitt skrivande. Ni vet appen med ljudande tangentbord och typsnittet med nästan samma namn: Skolstil Rak. Texterna skiljer sig åt så till vida att den blir mer lättläst, tydligare och mer korrekt med stöd av det ljudande tangentbordet i appen. Eleverna skriver för hand och på iPad, beroende på vad syftet med texten de konstruerar är.

Detta bildspel kräver JavaScript.

I mina samtal med såväl läraren, Marianne Svensson på Brunnsängskolan, som med eleverna i gruppen upplever jag att eleverna blir mer motiverade av att använda lärplattan för att skriva med. Eleverna gillar även att träna svenska språket med stöd av iPaden, idag är det appen Happi och Ordtjuven de arbetar med. De arbetar även med att bygga och konstruera i lego, där det talade språket blir nyckeln till samarbetet. Att måla och rita har sin givna plats i textkonstruerandet, eleverna arbetar lika mycket med sina bilder, som ska förstärka deras texter, som med själva texten. I undervisningen finns det även visst utvalt läromedel inköpt för att arbeta med.

Gruppen har även gjort multimodalasagor i appen Story Creator. Det blir sagor där bild, ljud och text samspelar till en helhet.

Motorik, pekpinne och IT

Att besöka klassrum där undervisning pågår med en kamera är ett sätt att i bild beskriva undervisning. Att prata eller blogga om det är att sätta ord på det jag via kameralinsen uppfattat. Att i uppföljande samtal lyfta och fråga runt det som sker i undervisningen i relation till projektet, leder till att få syn på det lärande som pågår. Jag har förmånen att besöka många klassrum, elever och lärare i deras vardag och här är ett exempel på hur en lärare på Björkäng, Brunnsängskolan använder ny och något äldre teknik.

Eleverna beskriver en bild, det eleverna beskriver skrivs ned i gemensam text, läraren är ”skrivmaskin”, efter det ger sig gruppen ut på bokstavsjakt under lärarens ledning. Texten är väl synlig genom att den projiceras från dator via projektor till vitatavlan. För att alla ska hänga med, att alla ska kunna se vilken bokstav eller vilket ord som omtalas av någon elev, tar läraren pekpinnen till hjälp.

Ny och äldre teknik möts

Ny och äldre teknik möts

När eleverna arbetar i sina skrivarpar, arbetar de vid sina platser och med stöd av iPad, penna, papper och bok. I den här klassen har man valt att arbeta med Trulle. Eleverna skriver texter och letar bokstäver med h i idag. När de letat ord arbetar guppen underlärarens ledning med ljudanalys: Vart finns h-ljudet? I början, i mitten eller i slutet i ordet?

Några i gruppen övar på att knyta skorna, andra övar på att hoppa hopprep såväl hopprep som långhopprep. Här övas motorik samtidigt som man övar på att läsa en instruktion och att förstå begrepp som dubbelt och hälften i matematik. För att ta det till en helhet: Vem vet hur många h-ljud som finns i texten nedan?

Läsa instruktion och förstå begrepp

Läsa instruktion och förstå begrepp

Det kom en inbjudan från SKL…

Det kom en inbjudan från SKL (Sveriges kommuner och landsting – Inbjudan samverkans forum ) till oss i Södertälje och Write to Read-projektet. Vi blev inbjudna till ett nationellt forum för IT i skolan för strategiska, nationella beslutsfattare på myndigheter och nationella organisationer. Flera talare fanns på dagordningen, alla med olika ingångar ( Dagordning nationellt forum för digitalisering i skolan ). Vårt bidrag blev att ge en vardagsinblick i lärares och elevers användning av IT för sitt lärande och hur IT kan fungera stödjande och utmanande i arbetet.

Detta bildspel kräver JavaScript.

När inbjudan kom funderade jag, Ulrika, på hur  jag skulle kunna ge en inblick i aktiva lärares vardag och hur IKT kan förändra den pedagogiska vardagen. Kan en person ge en bred bild av mångas arbete, blev frågan. Svaret blev: Nej, det går inte. Jag kontaktade lärare i olika skolformer för att vi tillsammans skulle kunna visa på bredden av vad IKT kan bidra med i lärandet. Således blev det representation från Grundsärskola (Helen Sjöstedt), grundsärskola med träningsinriktning (Margaretha Persson) och grundskola (Johanna Sandman). Vi lyfte även skolledarperspektiv (Margerata Gavelin bitr rektor och Jesper Samuelsson rektor) och projektledarperspektiv (Ulrika Jonson) på lärande organisation.
SKL - nationellt forum för digitalisering i skolan

SKL – nationellt forum för digitalisering i skolan

Vi ville förmedla hur IKT kan utgöra ett stöd för elevernas lärande och bidra till elevernas utveckling. Kommunikation, samarbete och ett språkutvecklande arbetssätt ligger i fokus och där blir IKT ett, bland många, redskap för lärandet. Det alla lärare lyfte fram var de positiva effekterna av möjligheterna att arbeta multimodalt och effekterna det ger på lärandet för ALLA elever. Eleverna som var med gav exempel på uppgifter som de arbetet med och de visade på bredden av möjligheter med IKT i lärandet.
iPad i undervisningen

iPad i undervisningen

Responsen från våra åhörare var mycket positiv då vi kunde lyfta fram ett helhetsgrepp över flera skolformer och visa hur IKT faktiskt kan förändra undervisningen och möjligheterna att ta till sig kunskap för eleverna. Här är ett elevarbete som en av lärarna visade.

Vill du ta del gruppens gemensamma presentation, så finns den här Torsdag 7 nov SKL presentation .
// Johanna & Ulrika för gruppen som representerade Södertälje kommun, Utbildningskontoret och Resurscentrum.

WTR och modersmålsundervisning i litauiska

Återigen fascineras jag av kraften i de multimodala texter som barn, elever och lärare skapar tillsammans med stöd av olika verktyg men där tekniken har en given plats precis som leksaker, pennor, papper, saxar, appar, webben…

Modersmål Litauiska

Läser i Erika Lövgrens bok ”Med datorn som skrivverktyg” (2010, sid. 15):

Eleverna skapar alltså texter och berättelser långt innan de kan alla bokstäver och innan de själva kan ljuda ut orden.

Jag har fått förmånen att följa en lärares undervisning i litauiska. I Svajunes undervisning går det som en dans med alla olika typer av stöd för motviera, skapa lust till lärande, tydliggöra, lyfta fram språket närvarande.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Jag går till uppdraget – läroplanen – och i detta sammanhang vill jag lyfta följande: ”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet” (Lgr11, sid 87).

WTR och Modersmålsundervisning i thai

Att ha förmånen att få ta del av undervisning på olika språk är en ynnest. Att ha förmånen att få ta del av hur modersmålslärare lägger upp sin undervisning i relation till Write to Read projektet är fantastiskt. Varför då? undrar kanske någon. Jag tänker att vi arbetar med språkutveckling och i förlängningen tänker jag: Hur lär man sig ett språk?

Tahi

Jag har varit med en lärare, som heter Somsri, som undervisar  i thailändska på några lektioner och fått uppleva samma sak som jag upplever när jag följer lärare i svenska och svenska som andra språk: Vi arbetar alla med språk och språkutveckling för att lära. I förlängningen tänker jag att detta leder till inkludering, inkludering i en språk- , kultur-, lärandegemenskap. Lärandet sker multimodalt: bild, text, ljud samverkar till en helhet.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Läroplanen är tydlig med uppdraget:

(…) Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen. (…) Lgr 11, sid 87.

Det gamla samverkar med det nya – för att ge god effekt på läradet och på så många olika sätt som möjligt. Att använda tekniken som stöd, då den kan ge effekt på lärandet.

Skrivutveckling

En ganska osäker kille som bara kunde fem bokstäver när han började år 1 förra hösten. Motoriken är klen och bokstäverna spretar åt alla håll. Jobbigt att skriva, svårt att ”komma på”. Svetten lackar oavsett det är på iPad eller med penna.

Men så händer det….

Han börjar skriva ner det han lärt sig om FN:s barnkonvention som vi jobbat med under veckan. Han skriver och skriver, sen skriver han ut det och hämtar pappret men på väg för att lämna in det läser han det själv och ropar högt: Men jag kan ju mer! Nu blir det bråttom, inte hinner man vänta på en ledig iPad, fram med första bästa penna! Här kommer alla tankarna farandes.

IMG_2235 IMG_2237

 

Snyggt och prydligt-nej! Rättstavat-nej! Innehåll och skrivutveckling-ja! Och en mycket lycklig fröken ….