Appar SV & SVA

Ett försök att synliggöra kopplingar mellan Lgr11, litteratur, ideér till arbetssätt och stöd i appar.


Övergripande kopplingar till projektet från Lgr11 kap 1 & 2 samt syftet i ämnena svenska och svenska som andraspråk:

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir en helhet.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Skolan ansvarar för att varje elev kan använda och ta del av många olika uttrycksformer samt för att varje elev kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Hänsyn ska tas till att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå målet. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under­visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Write to Read

 

Centralt innehåll & kommentarsmaterial

(SV & SVA)

Förmågor som eleverna tränar

Arbetssätt

Stöd

Litteraturkopplingar

Sambandet mellan ljud och bokstav

Enkla former för textbearbetning

Att skriva på dator

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag

Lyssna på varandra (återberätta i text)

Stöd vid muntliga presentationer och muntligt berättande

Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer

Berättande texter, poetiska texter, rim, ramsor, lyrik, sagor

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. (inledning, händelse, avslutning, personbeskrivningar)

Beskrivande och förklarande texter, instruerande texter

Multimodala texter

– texter där ord, bild och ljud samspelar

Stimulera elevernas intresse till att läsa och skriva

Tilltro till sin språkförmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Eleverna utvecklar sin språkliga förmåga i samarbete med andra

Att läsa och analysera texter för olika syften

För de yngre eleverna ska undervisningen i första hand koncentrera sig på handstil och att skriva på dator, vilket inte är synonymt med ett mekaniskt tränande av bokstävers form.

I diskussioner i helklass och/eller i skrivarpar lyfts språkets struktur och eleverna tränar ständigt på att stava, använda stor bokstav, interpunktion och meningsbyggnad. När de skriver sina texter berättar en elev och den andra skriver. På så sätt tränar eleverna på att lyssna på varandra och att återberätta i text. Samarbetet samt tur- tagning tränas i arbetet i skrivarparet. Att reflektera tillsammans, att ge varandra återkoppling samt feedforward (framåtsyftande) ger samarbetet ytterligare dimensioner.

Genom att skriva texter inom olika genres och i olika ämnen lär sig eleven strategier för att skriva olika slags texter, med varierande syfte, mottagare och sammanhang.

Det är betydelsefullt att kunna skriva på ett sätt som kommunicerar funktionellt och väl med mottagaren. Att eleverna ska lära sig skriva med tydlig handstil och bygga läsliga och läsvärda texter på dator är därför centralt för ämnet svenska. Innehållet utvecklas och förändras över tid. När eleverna skriver texter som har verkliga mottagare får arbetet djupare dimension och blir mer förankrat i elevernas vardag. Arbetet känns mer meningsfullt när det riktas till andra utanför klassrummet.

Skolstil

Mental Note

PaperDeskLT

Popplet

Pages

Word

(dator)

Smart Office

Keynote

Power Point

(dator)

Min löpsedel

Blogsy

(bloggapp)

Greppa språket – Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet, Skolverket 2011

Den meningsfulla språkväven, Lindö 2005

Barn läser och skriver, red: Bjar/Frylmark. Kap 6: Språket i tal och skrift, Wengelin

Från Vygotskij till lärande samtal, Partanen 2009

Med datorn som skrivverktyg – språk, motorik och bokstavsformer, Lövgren 2005

Centralt innehåll & kommentarsmaterial

(SV & SVA)

Förmågor som eleverna tränar

Arbetssätt

Stöd

Litteraturkopplingar

Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Muntliga presentationer och muntligt berättande.

Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Skillnaden mellan tal och skriftspråk.

Hur ord och yttrande uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll

Öga- handkoordination

Att formulera sig i tal och skrift

Att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Spela in en ritsaga för att komma vidare med sin skrivutveckling.

Att bygga multimodala texter där flera sinnen samspelar.

Skriva dialoger som vi sedan kan spela in med stöd av en applikation, där eleverna får träna sig att göra skillnad mellan tal och skriftspråk.

Olika texter, olika språkbruk i skilda medier

Multimodala texter

Doodle Cast for Kids

Puppet Pals

Sock Puppets

PlayTime Theater

StoryCubes

Story Wheel

Den meningsfulla språkväven, Lindö 2005

Från Vygotskij till lärande samtal, Partanen 2009

Centralt innehåll & kommentarsmaterial

(SV & SVA)

Förmågor som eleverna tränar

Arbetssätt

Stöd

Litteraturkopplingar

Multimodala texter

Ljud, bild och text samspelar

Multimodala texter, texter som kombinerar ord och bild, t ex film, interaktiva spel och webbtexter

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar

Öga- handkoordination

Formulera sig i tal och skrift

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Vi arbetar med multimodala texter både i form av sakprosa, fiktion, instruktion och dokumentation

Fotobabble

I Can Animate

iMovie

VoiceThread

Educreations

Doodlecast Pro

Explain Everything

Den meningsfulla språkväven, Lindö 2005

Från Vygotskij till lärande samtal, Partanen 2009

Centralt innehåll & kommentarsmaterial

(SV & SVA)

Förmågor som eleverna tränar

Arbetssätt

Stöd

Litteraturkopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typisk uppbyggnad och språkliga drag

Eleverna ska få uttrycka sig genom skilda medier

Berättelser och berättelsers struktur

Skriva för mottagare

Multimodala texter, texter som kombinerar ord och bild, t ex film, interaktiva spel och webbtexter

Stimulera elevernas intresse till att läsa och skriva

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Att läsa och analysera texter

Urskilja språkliga strukturer

Att befinna sig i ett begripligt sammanhang där de textvärldar vi skapar relaterar till här och nu samt till vad vi arbetar med. Samarbetet ger möjligheter till gemensam reflektion över det skrivna ordet. Skrivprocessen kan bli ett levande inslag i arbetet.

Arbetet ger möjligheter att öva sig på att skriva olika typer av texter:

Personliga dvs narrativa berätttelser

Fakta dvs instruerande & beskrivande

Analytiska dvs redogörande, förklarande, argumenterande,

diskuterande

Läsandet blir meningsfullt när vi läser de böcker vi skapat själva

Skrivandet blir meningsfullt när texterna får verkliga mottagare

Ritprata

MyStory

Art Maker

Comic Book

Strip Designer!

Zoodle Comics

Book Creator

Little Story Maker

Picturebook

iBook Creator

Story Creator

Scribble Press

My Stories

VoiceThread

Blogsy

Den meningsfulla språkväven, Lindö 2005

Greppa språket – Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet, Skolverket 2011

(se Figur 3. Modell över uppgifter språkliga krav, sid 61. se även s 67 Inkludera elevers referensramar.

se även Figur 5. Cirkelmodellen sid 89.)

Från Vygotskij till lärande samtal, Partanen 2009

Centralt innehåll & kommentarsmaterial

(SV & SVA)

Förmågor som eleverna tränar

Arbetssätt

Stöd

Litteraturkopplingar

Sambandet mellan ljud och bokstav

Handstil och skriva på dator

Alfabetet

Texter som kombinerar ord och bild … interaktiva spel

Öga- handkoordination

Handstil

Fonologiska förmågan

Träna bokstavsformer

Bokstäver på svenska

Little Writer

Letter School

Draw with Stars!

Glow Paint

Med datorn som skrivverktyg – språk, motorik och bokstavsformer, Lövgren 2005

Greppa språket – Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet, Skolverket 2011

Centralt innehåll & kommentarsmaterial

(SV & SVA)

Förmågor som eleverna tränar

Arbetssätt

Stöd

Litteraturkopplingar

Sambandet mellan ljud och bokstav

Alfabetet

Första bokstaven i ordet – ljudanalys

Handstil och skriva på dator

Texter som kombinerar ord och bild, interaktiva spel

Stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva

Öga- handkoordination

Fonologiska förmågan

Förmågan att formulera sig i tal och skrift

Språkets struktur med stor och liten bokstav

Urskilja språkliga strukturer

Arbeta med ljudanalys

Bokstavsigenkänning

Ljudanalys

Ordsammansättning

Ordigenkänning

Ordbilder

Lolas Alfabetståg

Ordens Magi

Bokstavslek

Stavningslek

Bokstavspussel

ABC spelet

Magnetic Alphapet

Fonemo

Lyssna och läs

Med datorn som skrivverktyg – språk, motorik och bokstavsformer, Lövgren 2005

Greppa språket – Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet, Skolverket 2011

Centralt innehåll & kommentarsmaterial

(SV & SVA)

Förmågor som eleverna tränar

Arbetssätt

Stöd

Litteraturkopplingar

Samband mellan ljud och bokstav

Stimulera elevernas intresse till att läsa och skriva

Läsriktning, samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet

Uttal och betoning

Ord och begrepp

Övar fonologiska förmågan

Öga- handkoordination

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Att arbeta med modersmål i relation till nya språket, att göra jämförelser dem emellan.

Bokstavsigenkänning

Ordigenkänning

Ordbilder

StavaDjur

Happi stavar

Happi Läser

Stava på svenska

DjurkorsordLite

Djurkorsord

Spello

Spelling Safari

Word Thief

Hitta Ord

Memoria

Greppa språket –

Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet, Skolverket 2011

Med datorn som skrivverktyg – språk, motorik och bokstavsformer, Lövgren 2005

Centralt innehåll & kommentarsmaterial

(SV & SVA)

Förmågor som eleverna tränar

Arbetssätt

Stöd

Litteraturkopplingar

Begrepps/Ordkunskap

Uttal betoning, satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd

Meningsbyggnad

Stavningsregler

Grammatiska språkstrukturer

Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålet

Formulera sig i tal och skrift

Arbeta med ord och begrepp

Arbeta med språkliga domäner

Ordigenkänning

Ordbilder

Kids Games

Touch and Learn 2 svenska

Touch & Learn  svenska

Color Monster

Caboose

Pekbok För Barn

NalleMix2

Peka & Lyssna

Lära sig läsa

Lära sig läsa 2

Greppa språket – Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet, Skolverket 2011

Centralt innehåll & kommentarsmaterial

(SV & SVA)

Förmågor som eleverna tränar

Arbetssätt

Stöd

Litteraturkopplingar

Sambandet mellan ljud och bokstav

Enkla former för textbearbetning och språkets struktur

Ger kunskaper om språkets uppbyggnad och normer

Ljudning

Helordsläsa automatiserat

Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

I gemensamma samtal kan vi diskutera språkfrågor för att eleverna ska utveckla trygghet i den egna språkliga förmågan

Vi arbetar med ordföljd och meningsbyggnad

Övar grammatiska språkstrukturer

Sentencemaker

Greppa språket – Ämnes didaktiska perspektiv på flerspråkighet, Skolverket 2011

Med datorn som skrivverktyg – språk, motorik och bokstavsformer, Lövgren 2005

Centralt innehåll & kommentarsmaterial

(SV & SVA)

Förmågor som eleverna tränar

Arbetssätt

Stöd

Litteraturkopplingar

Lyssna till instruktioner

Instruerande texter, t ex spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar

Samarbete

Lyssna på och förstå instruktioner samt beskrivningar

Öva på att lyssna till beskrivningar, för att kunna göra egna beskrivningar.

Hitta tjuven

Greppa språket – Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet, Skolverket 2011

Centralt innehåll & kommentarsmaterial

(SV & SVA)

Förmågor som eleverna tränar

Arbetssätt

Stöd

Litteraturkopplingar

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Fonologiska förmågan

Lässtrategier

Läsförståelse

Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Vid gemensam läsning i klassen kan läraren modella läsning för eleverna.

Arbeta med olika typer av lässtrategier

Samtala om språkets struktur

Samtala om innehåll i texten

Samtal om bilder

Samtal utifrån texter för skapa inre bilder.

Boksnok

Kiwi Online

(Obs! Ej app)

Egna texter i form av de böcker vi gör i klasserna

Bluefire Reader

Med datorn som skrivverktyg – språk, motorik och bokstavsformer, Lövgren 2005

18 svar till “Appar SV & SVA

 1. Ping: Write to Read med iPads

 2. Vad bra att ni delar med er av tips, jag skulle önska at ni även skriver kostnaden för respektive app.

 3. Hej Agneta!
  Vad vi blir glada att du har nytta av våra tips!
  Det här med kostnaden för appar upplever jag vara lite marig att förhålla sig . Anledningen till att vi inte lagt till priset på respektive app är att apparnas pris varierar över tid. Ibland kostar de ingenting, ibland kostar de mer. Jag, Ulrika, som leder projektet, har inte möjlighet i tid att gå in och ändra när priserna justeras. Varje app har en länk i sitt namn och den ska leda dig direkt till App Store, där kan du se vad appen kostar i realtid.
  Vänligen Ulrika

 4. Sandra Wissting

  Toppenbra, tack!

 5. Ping: Appmatris | IKT och iPad i undervisningen | Scoop.it

 6. Ping: Appmatris | Katharinas skolblogg

 7. Mycket imponerande och användbart!

 8. Henrik Widaeus

  Kanonjobb!

 9. Tack till er alla som läst, tagit del av och till er som kommit med kommentarer – vi kommer att uppdatera över tid då allt alltid kan bli bättre.

 10. Ping: Tredje terminen… | Write to Read med iPads

 11. Fantastiskt och väldigt användbart. Tack för att du delar med dig!

 12. Margareta Gavelin

  Har tagit del av detta tidigare men missat att kommentera: STRÅLANDE!!!
  En mycket användbar sammanställning och koppling till Lgr 11.

 13. Ping: iPads och appar – tips | We in A way

 14. Ping: Appar SV & SVA - Att skriva sig till läsning i Södertälje | svenska som andraspråk | Scoop.it

  • Hej, det är alla fantastiska lärare som arbetar i relation till projektet som arbetat fram underlaget för denna sida – ett stort, viktigt arbete som vi delar med oss via vår gemensamma projektblogg. Tack för att Du lyfter fram Södertälje skolors framåtsyftande arbete!

 15. Ping: Synliggöra kopplingar mellan LGR11 och appar « iPad i gymnasiesärskolan

 16. Ping: iPads och appar – tips | kajsasi

 17. Ping: Appar | Pedagog Stenungsund

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s