Appar ML

Appar Modersmål

Ett försök att synliggöra kopplingar mellan Lgr11, litteratur, ideér till arbetssätt och stöd i appar.

Ett försök att synliggöra kopplingar mellan Lgr11, litteratur, ideér tillarbetssätt och stöd i appar.

Övergripande kopplingar till projektet från Lgr11 kap 1 & 2 samt syftet i ämnet Modersmål:

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir en helhet.

Hänsyn ska tas till att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå målet. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål- Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att du får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer.

Kommunövergripande WtR träff 12 feb 2013

Centralt innehåll & kommentarmaterial

(Modersmål Övergripande kopplingar)

Förmågor som eleverna tränar

Arbetssätt

Stöd

(appar)

Litteraturkopplingar

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sitt tal- & skriftspråk  så att de får tilltro till sin språkliga förmåga.

Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och bli medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Formulera sig i tal och skrift

Använda sitt modersmål som medel för sin  språkutveckling och sitt lärande.

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

följa språkliga normer

Vi skriver genom att ljuda, skriva på tangentbord. Eleverna samtalar för att hitta språkets struktur, normer och regler.

Pages

länk till Lexilogos

att lägga som bokmärke på hemskärmen i ex en iPad

My Story

Superhero Comic

Story Wheel

Book Creator

StoryCreator

KeyNote

Bokstavspussel

VoiceThread

SayHi

Voice Assistant

vBookz PDF

Voice Reader

Memory pair matching games

Doodlecast for kids

Sock Puppets

PuppetPals

PlayTime Theatre

Min löpsedel

Greppa språket- Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet, Skolverket 2011

Den meningsfulla språkväven, Lindö 2005

Barn läser och skriver, red: Bjar/Frylmark. Kap 6: Språket i tal och skrift, Wengelin

Från Vygotskij till lärande samtal, Partanen 2009

Med datorn som skrivverktyg – språk, motorik och bokstavsformer, Lövgren 2005

Centralt innehåll & kommentarmaterial

(Turkiska)

Förmågor som eleverna tränar

Arbetssätt

Stöd

(appar)

Litteraturkopplingar

Vi läser några berättande – och poetiska texter för barn och unga i form av sköntlitteratur

Vi delar först om en text grönsaker och frukter. Nästa lektion

berättar vi om en grönsak och frukt.

Bilda nya ord genom att flytta bokstäverna.

Eleverna tränar ritade teckningar. Genom att lyssna barnen därefter målar bilden.

Modersmålet uttal i jämförelse med svenska.

Vilda och tama djur

Vi tränar med siffror och tecken (addition, subtraktion, division och multiplikation)

Jag läser en berättelse för gruppen. Sedan berättar för gruppen vad har de uppfattat om berättelsen.

Var och en berättar om en frukt och grönsak. Förmåga att skilja frukt och grönsaker.

Vi leker med bokstäver för att bilda nya ord. Vi tränar men siffror. Räknar till 100.

Eleven lär sig hur man målar.

Först tränar vi för att utveckla elevernas förmåga att kunna färger och siffror.

Eleven ska veta vilka som är tama och vilda djur. Vilka djur vi kan hemma som sällskapsdjur.

Elever ska kunna siffror och tecken efter att ha spelat olika spel.

Högläsning för gruppen. Målar bilder och tränar aktuella ord.

Vi börjar med lätta uppgifter. Sedan gradvis ökar vi svårighets nivå.

Vi tränar med nya bokstäver. Vi tränar turkiska alfabetet och siffror.

Eleverna målar och sedan berättar de om varför ritade så.

Vi kommer att leka med olika djur. Vi tränar olika ljud för olika djur.

Böcker

AwesomeEats

Kolay Yaz

Alis

Bildim!

Hayvanlar

hadi bakalim

Mattemums

Se ovan

Centralt innehåll & kommentarmaterial

(Arabiska)

Förmågor som eleverna tränar

Arbetssätt

Stöd

(appar)

Litteraturkopplingar

Läsa och skriva, lyssna till uttalet för att förstå och göra sig förstådd.

*Barnen tränar motoriken. *Från vilket håll börjar man skriva på arabisk

*Eleven tränar med stöd av bilder att berätta en saga.

*Eleven tränar på att skriva alfabete samt att lära sig namn på djur. Eleven tränar att utveckla sitt tal och skrift på modersmålet.

utvecklar sitt tal och skrift språk.

Barnen skriver över bokstaven med fingret  med röd färg.

lyssnar till djurets läte. Ser hur bokstaven skrivs i början på ordet, i mitten och i slutet.

* eleven försöker läsa av ansiktsuttryck och känslor.

*eleven ritar en bild om sagan sen ska eleven försöka återberätta den, efter att eleven lyssnat på sagan på sitt modersmål o svenska.

Eleven återberättar på sitt modersmål med stöd av ord.

Story Wheel

الحروف الهجائية مع نان و ليلي

(Alhrof maa nan o Laila)

Touch and Lear Emotions

Write with me in Arabic 2

BookCreator

Draw and Doodle Free

Rödluvan

كلماتي

براعم

القط صاحب الجزمة

Se ovan

Centralt innehåll & kommentarmaterial

(Assyriska)

Förmågor som eleverna tränar

Arbetssätt

Stöd

(appar)

Litteraturkopplingar

Läsinriktning, skrivteckens form, ljud i jämförelse med svenska.

– traditioner och Hur man kan använda omskrivningar, växlingar mellan språk och visuell förstärkning, till exempel bilder, tecken och kroppsspråk,högtider som eleven möter i olika sammanhang.

-Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelse och erfarenheter

-sambandet mellan ljud och bokstav.

– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Tala, lyssna och samtala

-muntligt berättande för olika mottagare.

berättande texter….

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner…..

formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

utveckla sitt tal- och skrivspråk

eleverna träna sitt förmåga i tal och skrift.

utveckla sin kulturella identitet och samhällen där modersmålet talas.

eleverna tränar på att uttrycka känslor och tankar.

stimulera elevernas intresse för att  läsa och skriva på modersmålet.

träna att skriva sitt namn t.ex

Memoria

Assyrian

Book Creator

Draw & Doodle

Draw&Daub

Se ovan

Centralt innehåll & kommentarmaterial

(Tahi)

Förmågor som eleverna tränar

Arbetssätt

Stöd

(appar)

Litteraturkopplingar

Läsa, skriva, lyssna och tala

Läsinriktning  och skrivteckens from och ljud i jämförelse med svenska

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

stimulera elevernas intresse för att  läsa och skriva på modersmålet.

Eleven tränar på att skriva alfabetet sambandet mellan ljud och bokstav samt

vokaler att lära sig namn på djur.

Elever lära sig, hur konsonen och vokaler bygga ett korta ord

Barnen skriver över bokstaven med fingret och lyssnar och ser hur bokstaven skrivs i början till slutet.

Träna att skriva och rita själv

Räkning 1-10

TH- Write HD

Kids Thai Alphabets HD

ABC Thai Kids

Spelling Ball

Tavlan att skriva och rita för hand – handstil

Kor Kai Lite

Learn to write thai

BookStarts for Kids  (eng —> thai) stäng av ljudet och prata själv

Candy Count – Learn Colors & Numbers

Kids Zoo

uTalk Thai

Se ovan

Centralt innehåll & kommentarmaterial

(Litauiska)

Förmågor som eleverna tränar

Arbetssätt

Stöd

(appar)

Litteraturkopplingar

Ord och begrepp

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll

Muntligt berättande för olika mottagare

Berättande texter för barn i form av bilderböcker,sagor som belyser människors upplevelser och erfarenheter

formulera sig och kommunicera i tal och skrift

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

vi lär oss att känna igen och ljuda bokstäver

vi övar på att skriva bokstäver och ritar en bild som börjar på samma bokstav, övar på färger

vi lär oss siffror, övar på att räkna framåt och bakåt

vi lyssnar på en saga, elever läser själva, vi svarar på frågor, lär oss att ställa frågor, vi lär oss återberätta texten med stöd av bilder

vi diskuterar om textens budskap och lär oss koppla texten till egna erfarenheter

Pages

My Story

Busdjurens fotomemory

Raidelės

Barnens målarbok

Skaičiukai

Pelytė Smailytė ir gelbėtojai

Braškių diena

(Författarens hemsida)

Se Ovan

Centralt innehåll & kommentarmaterial

(polska)

Förmågor som eleverna tränar

Arbetssätt

Stöd

(appar)

Litteraturkopplingar

Läsinriktning, skrivteckens form, ljud i jämförelse med svenska/polska språket.

Tala, lyssna, samtala-

uttal, betoning i jämförelse med svenska,

muntlig presentation.

Läsa och skriva –

ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ord förståelse.

Läsa och skriva; tala och lyssna –

strategier för att skriva olika typer av texter, ordföljd, interpunktion,

muntlig presentation för olika mottagare.

Hjälpmedel för skrivande.

Läsa och skriva –

läs- och skrivstrategier, anpassa text, bild och ljud.

Tala, lyssna, samtala-

muntlig presentation för olika mottagare.

Språkbruk.

Läskrivstrategier, läsa och skriva,

läs- och  stavningsregler.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenska.

Berättande texter och sakprosatexter –

bildböcker, sagor, lyrik, rim, gåtor ur modersmålets tradition.

Beskrivande och fakta texter samt ord, begrepp och grundläggande struktur för polska.

utveckla sitt tal- och skrivspråk i jämförelse med svenska,

utveckla eget ordförråd, använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

urskilja språkliga strukturer och normer,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över traditioner i jämförelse med svenska förhållanden,

formulera sina åsikter och tankar,

stimulera intresse,

utveckla sitt tal- och skriftspråk,

utveckla sitt tal- och skriftspråk,

utveckla kunskaper om sitt modersmål, uppbyggnad,

urskilja språkliga strukturer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter,

reflektera över tradtioner och kultur,

formulera egna åsikter och tankar,

stimulera intresse

Vi läser ord, anpassar ord till bild,

försöker hitta parallelt ord på svenska,

rollspel (kamratspel).

eleverna använder lexikon och översättnings appar för stavnig,

söker svåra ord, synonymer och begrepp i både språk,

eleverna skriver egna presentationer kopplade till olika typer av texter och till olika sammanhang, söker fram info och muntligt presenterar,

eleverna skapar egna bildböcker,

egna bildprofiler,

egna miljöar,

berättelser,

vi rittar, färglägger och skriver,

berättar och gör bilder,

vi leker med bokstäver, kopplar till bilder,

räknar, lär sig former och skrivstilar, ljudar,

eleverna läser, lyssnar på och återberättar olika typer av texter,

samtalar och samspelar med varandra,

Memoria

Lyssa och läs

Stavningslek

Touch & Learn

LearnBots

SAOL

Svensk lexikon

Polski Słownik

Min översättare

Keynote

iWordPRO

Doc Templates

Popplet lite

Map Pad

Bamboo Paper

Story Creator

Book Creator

My Story

Ritplatta

Art Maker

iMovie

Playtime Theatre

Play2Learn

Alfabet

Świat Liter

ZOO (Jan Brzechwa)

Lwy i inne dzikie zwierzęta

Pawel i Gawel

(en saga ur Bajki polskie – sagosamling)

Dzieje Ludzi

Se ovan

Centralt innehåll & kommentarsmaterial

(Bosniska, Kroatiska, Serbiska)

Förmågor som eleverna tränar

Arbetssätt

Stöd

(appar)

Litteraturkopplingar

Berättande sagor från olika tiden och områden där modersmålet talas

(elev och läraren planerar tillsammans innehåll utifrån elevens intresse med hänsyn till Lgr 11).

läsa, skriva och återberätta handlingen i lästa texter, sagor, känna till sagor och andra texter som en del av kulturarvet, uttala ord på modersmål för en kommunikatio, delta i samtal, förstå innehållet

sagor, berättelser, högläsning, dialog, lek,

eleverna lyssnar på sagan och läser samtidigt,

eleverna diskuterar med läraren och sina kamrater,eleverna återberättar sagan och och spelas in, eleverna tillsammans lyssnar på sin återberättande saga och diskutera (kamratbedömning) ,rita huvudpersoner och spara bilden

Ruzno pace

Crvenkapica

Trnoruzica

Ivica i Marica

Ritplatta

(intruktionsfilm på You Tube – tack till Mats Larsnäs)

Se ovan

Centralt innehåll & kommentarsmaterial

(Spanska)

Förmågor som eleverna tränar

Arbetssätt

Stöd

(appar)

Litteraturkopplingar

Använda omskrivningar, växlingar mellan språk och visuell förstärkning, till exempel bilder, lekar.

Uttal, betoning och satsmelodi.

Lässtrategier, till exempel ordbilder, för att avkoda och förstå korta texter på spanska.

Barns och ungdomars vardagsliv i områden där modersmålet talas i jämförelse med vardagsliv i Sverige.

Lekar och sånger från områden där modersmålet talas. Latinamerika och Spanien.

Muntligt berättande i olika sammanhang.

Modersmålets uppbyggnad. Spanska ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Muntliga presentationer i olika sammanhang.

Träna namn och adjektiv med hjälp av lek

aktiviteter de grundläggande kunskaps områden form, storlek, färg, antal, etc.

Utveckla sitt tal- och skriftspråk

Stimulera och utveckla eleven att kommunicera sig i tal och skrift

Elever reflekterar över   traditioner och vardag i modersmåls länder.

Elever återberättar situationer och handlingar i muntliga berättelser.

Utveckla sin skriftlig förmåga.

Utveckla analys täntande och producera egna verk.

Leka och med hjälp av repetitioner med hjälp av figurer i former.

Elever lyssnar och repeterar. träning av uttal och melodi.

Elever kan placera bokstäver i rätt plats med hjälp av identifiering av ljud.

Elever  lär sig om kultur och seder. Återberätta och jämföra svenska vardag med modersmåls länder vardag.

Eleven producerar långa texter med hjälp av ordbehandlings program.

Barnet är motiverat av tekniken och vill skapa egna filmer.

Memory

Kids Color

Balloon Party

PusselFörBarn

Lyssna och läs

Spanish Smash

abc Español

TicTic.Español

Un Día De Cole

TocaTrain

Pages

Ordlek XL

iMovie

Se ovan

Ett svar till “Appar ML

  1. Ping: Appar ML | Koulumateriaalit | Scoop.it

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s